KATIOU LUBRICANTS-BATTERIESKATIOU ISO 9001
Katiou Energy


TOTALELFCASTROL - CYCLON

ΝΑΤΟ

SUNTECSUNTEC 12V 125AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÓÔÁÓÅÉÓ : 286x260x226

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 850 ÂÁÑÏÓ : 30,90kgSUNTEC 12V 110AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 286x260x226

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ A-EK(EN) : 800 ÂÁÑÏÓ : 29,50kg