KATIOU LUBRICANTS-BATTERIESKATIOU ISO 9001
Katiou Energy


TOTALELFCASTROL - CYCLON

TRUCK ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΑΤΑΚΙ

SUNTECSUNTEC 12V 225AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 518x273x235

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 1150 ÂÁÑÏÓ : 55,50kgSUNTEC 12V 200AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 518x273x235

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 1050 ÂÁÑÏÓ : 52,55kgSUNTEC 12V 180AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 514x223x215

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ A-EK(EN) : 1000 ÂÁÑÏÓ : 44,00 kgSUNTEC 12V 160AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 514x223x215

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 900 ÂÁÑÏÓ : 41,94kgSUNTEC 12V 145AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 514x189x215

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Á+/Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 800 ÂÁÑÏÓ ; 35,60kgSUNTEC 12V 120AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 514x189x215

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 680 ÂÁÑÏÓ : 33,40kgSUNTEC 12V 110AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 330x172x240

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 900 ÂÁÑÏÓ : 26,00kg & 25,94kg