KATIOU LUBRICANTS-BATTERIESKATIOU ISO 9001
Katiou Energy


TOTALELFCASTROL - CYCLON

Μπαταρίες Suntec

SUNTECSUNTEC 12V 125AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÓÔÁÓÅÉÓ : 286x260x226

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 850 ÂÁÑÏÓ : 30,90kgSUNTEC 12V 110AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 286x260x226

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ A-EK(EN) : 800 ÂÁÑÏÓ : 29,50kgSUNTEC 12V 225AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 518x273x235

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 1150 ÂÁÑÏÓ : 55,50kgSUNTEC 12V 200AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 518x273x235

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 1050 ÂÁÑÏÓ : 52,55kgSUNTEC 12V 180AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 514x223x215

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ A-EK(EN) : 1000 ÂÁÑÏÓ : 44,00 kgSUNTEC 12V 160AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 514x223x215

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 900 ÂÁÑÏÓ : 41,94kgSUNTEC 12V 145AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 514x189x215

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Á+/Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 800 ÂÁÑÏÓ ; 35,60kgSUNTEC 12V 120AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 514x189x215

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 680 ÂÁÑÏÓ : 33,40kgSUNTEC 12V 110AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 330x172x240

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 900 ÂÁÑÏÓ : 26,00kg & 25,94kgSUNTEC 12V 100AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 303x172x220

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Á+/Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 760 ÂÁÑÏÓ : 22,20kgSUNTEC 12V 70AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 266x172x220

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+/A+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 540 ÂÁÑÏÓ : 17,00kgSUNTEC 12V 45AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 235x127x200

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Á+ ×.ÐÏËÏÓ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 360 ÂÁÑÏÓ : 11,80kgSUNTEC 12V 45AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 235x127x220

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ ×.ÐÏËÏÓ Á-ÅÊ(ÅÍ): 360 ÂÁÑÏÓ : 11,80kgSUNTEC 12V 45AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 235x127x220

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+/A+ A-EK(EN) : 360 ÂÁÑÏÓ: 11,80kgSUNTEC 12V 35AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 187x127x220

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 300 ÂÁÑÏÓ: 8,95kgSUNTEC 12V 100AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 353x173x190

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ): 850 ÂÁÑÏÓ : 23,40kgSUNTEC 12V 74AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 276x173x190

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+/Á+ A-EK(EN): 680 ÂÁÑÏÓ : 17,60 kgSUNTEC 12V 72AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 276x173x190

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ (ÅÍ) : 610 ÂÁÑÏÓ : 17,17kgSUNTEC 12V 72AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 276x173x175

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 640 BAÑÏÓ : 16,30 kg


SUNTEC 12V 62AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 242x173x175

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ (ÅÍ) : 540 ÂÁÑÏÓ: 14,23 kg


SUNTEC 12V 62AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 242x173x190

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+/Á+ Á-ÅÊ (ÅÍ) : 540 ÂÁÑÏÓ : 15,15 kgSUNTEC 12V 54AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 242x173x175

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ: Ä+ Á-ÅÊ (ÅÍ) : 480 ÂÁÑÏÓ: 13,50 kgSUNTEC 12V 50AH
Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ: 208x173x190

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ (ÅÍ) : 420 ÂÁÑÏÓ : 12,28 kgSUNTEC 12V 44AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ: 208x173x190

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ: Ä+ Á-ÅÊ (ÅÍ) : 390 ÂÁÑÏÓ: 11,90 kg