KATIOU LUBRICANTS-BATTERIESKATIOU ISO 9001
Katiou Energy


TOTALELFCASTROL - CYCLON

Ανακοινώσεις

Προσφορές σε γράσα για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές
06.08.2019
Προσφορές σε γράσα για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές

Η εταιρία λιπαντικών «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.» διαθέτει για τον επαγγελματία αγρότη τα εξαιρετικής ποιότητας άχρωμα βαμβακο-συλλεκτικά γράσα λιθίου τύπου NLGI 00 TOTAL COTTON PEAK  για την καλύτερη προστασία της μηχανής και στις καλύτερες τιμές τις αγοράς. Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ


Πανελλήνια πρωτιά για την εταιρεία «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.»
18.12.2018
Ãéá äåýôåñç óõíå÷üìåíç ÷ñïíéÜ ç åôáéñåßá ìáò, âñáâåýôçêå ãéá ôçí 1ç èÝóç óôéò ðùëÞóåéò ëéðáíôéêþí TOTAL óôçí ÅëëÜäá.

«Èá Þèåëá íá åõ÷áñéóôÞóù üëïõò üóïõò óõíåôÝëåóáí óå áõôÞ ôç ìåãÜëç åðéôõ÷ßá: ôïõò óõíåñãÜôåò êáé ößëïõò, áëëÜ éäéáßôåñá ôï ðñïóùðéêü ôçò åôáéñåßáò, ðùëçôÝò, áðïèçêÜñéï êáé ëïãéóôÞñéï!», áíÝöåñå ï ê. Ðáó÷Üëçò Êáôßïõ.


Ευχές για το νέο Έτος 2019
18.12.2018
Ç åôáéñßá Êáôßïõ Ð. êáé Óßá Å.Å óáò åý÷åôáé ÊáëÜ ×ñéóôïýãåííá êáé êáëÞ ÷ñïíéÜ.


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!
18.07.2018
Ανακαλύψτε το νέο βαμβακοσυλλεκτικό γράσο της ΤΟΤΑΛ σε μοναδική τιμή! Κάντε τις παραγγελίες σας τώρα και επωφεληθείτε των προνομιακών μας τιμών σε έως και -20% έκπτωση σε πελάτες χονδρικής! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ!!


Ανακοίνωση της TOTAL για γράσο βαμβακοσυλλεκτικού εξοπλισμού
10.05.2018
Ανακοίνωση της TOTAL για γράσο βαμβακοσυλλεκτικού εξοπλισμού


Προσφορές σε γράσα για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές
27.07.2017
Προσφορές σε γράσα για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές


ÂñÜâåõóç ôïõ Êáôßïõ Ðáó÷Üëç
03.04.2017
ÂñÜâåõóç ôïõ Êáôßïõ Ðáó÷Üëç ùò åðé÷åéñçìáôßá Ýôïõò 2016 áðü ôïí Ñïôáñéáíü ¼ìéëï.


¸íáñîç óõíåñãáóßáò ìå TOTAL ÅËËÁÓ
04.07.2016
Ç «ÊÁÔÉÏÕ Ð. & ÓÉÁ Å.Å.» áíáêïéíþíåé ôçí Ýíáñîç óõíåñãáóßáò ìå ôçí «TOTAL ÅËËÁÓ ÁÅÅ» ãéá ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò êáé ãéá ôç ËÞìíï.


ÉäáíéêÝò ëýóåéò ãéá áëéåßá - áêôïðëïÀá - óêÜöç áíáøõ÷Þò
31.05.2016
ÏëïêëçñùìÝíç óåéñÜ ëéðáíôéêþí TOTAL CAPRANO


ÄéáöÞìéóç óå ëåùöïñåßï ôïõ ÊÔÅË Ñïäüðçò
11.05.2016


MOTO Ôñßôç SPECIAL
27.04.2016


Ç åôáéñåßá Êáôßïõ Ð. & Óßá Å.Å ÷ïñçãüò ôçò Ð.Á.Å Ðáíèñáêéêüò
25.06.2015
Ç åôáéñåßá Êáôßïõ Ð. & Óßá Å.Å ÷ïñçãüò ôçò Ð.Á.Å Ðáíèñáêéêüò


Ç åôáéñåßá Êáôßïõ Ð. & Óßá Å.Å åðßóçìïò ÷ïñçãüò óôçí "ÅÔÇÓÉÁ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ Ð.Ï.Á.Õ.Ó"
18.02.2014
Ç åôáéñåßá Êáôßïõ Ð. & Óßá Å.Å Þôáí åðßóçìïò ÷ïñçãüò óôçí ÅôÞóéá ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò "ÐáíåëëáäéêÞò Ïìïóðïíäßáò Áõôïêéíçôéóôþí Õðåñáóôéêþí Óõãêïéíùíéþí" "Ð.Ï.Á.Õ.Ó" ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí ÎÜíèç ôçí 1ç Öåâñïõáñßïõ 2014.

 
 


ÐñïóöïñÝò óå ëéðáíôéêÜ BP Vanellus & Castrol Edge, Magnatec, Enduron, Low Sups
02.12.2013


ÓõíÜíôçóç ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÄÇ.ÌÁ.Ñ ê. ÊïõâÝëç óôï Åìðïñéêü & Âéïìç÷áíéêü ÅðéìåëçôÞñéï Ñïäüðçò ìå ôïí Áíôéðñüåäñï ôïõ åðéìåëçôçñßïõ Êáôßïõ Ðáó÷Üëç
25.11.2013


ËéðáíôéêÜ Õäñáõëéêþí óõóôçìÜôùí
21.11.2013

ÌåãÜëåò ðñïóöïñÝò óå ëéðáíôéêÜ õäñáõëéêþí êáé êõêëïöïñéáêþí óõóôçìÜôùí ãéá âéïìç÷áíßåò - ôå÷íéêÝò êáé êáôáóêåõáóôéêÝò åôáéñåßåò ôùí åôáéñåéþí BP & Cyclon.


      


Moto ëéðáíôéêÜ Castrol Super ÐñïóöïñÝò
21.11.2013
ÐñïçãìÝíá óõíèåôéêá ëéðáíôéêá ãéá ÷ñçóç óå ìç÷áíÝò 4Ô & 2Ô.Ðñïóôáôåýïõí ôïí êéíçôÞñá ìå ôçí ìïíáäéêÞ ôå÷íïëïãßá Trizone.
 


ÁíôéøõêôéêÜ & Ðáñáöëïý óå áóõíáãþíéóôåò ôéìÝò!!!
21.11.2013
ÁíôéøõêôéêÜ & Ðáñáöëïý óå áóõíáãþíéóôåò ôéìÝò, óå üëåò ôéò óõóêåõáóßåò (1 Kgr/4Kgr/20Kgr/235Kgr) ôùí åôáéñåéþí BP & Cyclon êáèþò êáé áíôéøõêôéêÜ & ðáñáöëïý G12 ãéá áëïõìéíÝíéá øõãåßá ðñïäéáãñáöþí VW Group.


ÌÅÃÁËÅÓ ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ AdBlue
11.05.2010
ÌÜèåôå ôþñá ôéò óõìöÝñïõóåò ôéìÝò óôá ðñïéüíôá AdBlue, ðïõ óáò ðñïóöÝñåé ç åôáéñßá ìáò!
Åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò, íá åíçìåñùèåßôå ãéá ôï ðñïéüí, êáé ôéò ôéìåò ìáò.
Ôï ðñïéüí äéáôåéèåôáé óå äï÷åßï 10lt,êáé äåîáìåíÞ 1000lt.ÐáñÝ÷ïõìå Üìåóç ðáñÜäïóç óôïí ÷þñï óáò.    News 1 - 19 of 19
First | Prev. | 1 | Next | Last Paged