KATIOU LUBRICANTS-BATTERIESKATIOU ISO 9001
Katiou Energy


TOTALELFCASTROL - CYCLON

Ανακοινώσεις

Ευχές για το Νέο Έτος
16.12.2019
Η εταιρεία ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος!


Πανελλήνια πρωτιά για την εταιρεία «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.»
16.12.2019


Προσφορές σε γράσα για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές
06.08.2019
Προσφορές σε γράσα για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές

Η εταιρία λιπαντικών «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.» διαθέτει για τον επαγγελματία αγρότη τα εξαιρετικής ποιότητας άχρωμα βαμβακο-συλλεκτικά γράσα λιθίου τύπου NLGI 00 TOTAL COTTON PEAK  για την καλύτερη προστασία της μηχανής και στις καλύτερες τιμές τις αγοράς. Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ


Πανελλήνια πρωτιά για την εταιρεία «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.»
18.12.2018
Ãéá äåýôåñç óõíå÷üìåíç ÷ñïíéÜ ç åôáéñåßá ìáò, âñáâåýôçêå ãéá ôçí 1ç èÝóç óôéò ðùëÞóåéò ëéðáíôéêþí TOTAL óôçí ÅëëÜäá.

«Èá Þèåëá íá åõ÷áñéóôÞóù üëïõò üóïõò óõíåôÝëåóáí óå áõôÞ ôç ìåãÜëç åðéôõ÷ßá: ôïõò óõíåñãÜôåò êáé ößëïõò, áëëÜ éäéáßôåñá ôï ðñïóùðéêü ôçò åôáéñåßáò, ðùëçôÝò, áðïèçêÜñéï êáé ëïãéóôÞñéï!», áíÝöåñå ï ê. Ðáó÷Üëçò Êáôßïõ.


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!
18.07.2018
Ανακαλύψτε το νέο βαμβακοσυλλεκτικό γράσο της ΤΟΤΑΛ σε μοναδική τιμή! Κάντε τις παραγγελίες σας τώρα και επωφεληθείτε των προνομιακών μας τιμών σε έως και -20% έκπτωση σε πελάτες χονδρικής! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ!!


Ανακοίνωση της TOTAL για γράσο βαμβακοσυλλεκτικού εξοπλισμού
10.05.2018
Ανακοίνωση της TOTAL για γράσο βαμβακοσυλλεκτικού εξοπλισμού


Προσφορές σε γράσα για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές
27.07.2017
Προσφορές σε γράσα για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές


ÂñÜâåõóç ôïõ Êáôßïõ Ðáó÷Üëç
03.04.2017
ÂñÜâåõóç ôïõ Êáôßïõ Ðáó÷Üëç ùò åðé÷åéñçìáôßá Ýôïõò 2016 áðü ôïí Ñïôáñéáíü ¼ìéëï.


¸íáñîç óõíåñãáóßáò ìå TOTAL ÅËËÁÓ
04.07.2016
Ç «ÊÁÔÉÏÕ Ð. & ÓÉÁ Å.Å.» áíáêïéíþíåé ôçí Ýíáñîç óõíåñãáóßáò ìå ôçí «TOTAL ÅËËÁÓ ÁÅÅ» ãéá ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ÁíáôïëéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò êáé ãéá ôç ËÞìíï.


ÉäáíéêÝò ëýóåéò ãéá áëéåßá - áêôïðëïÀá - óêÜöç áíáøõ÷Þò
31.05.2016
ÏëïêëçñùìÝíç óåéñÜ ëéðáíôéêþí TOTAL CAPRANONews 1 - 10 of 20
First | Prev. | 1 2 | Next | Last All